X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جعبه ابزار مکانیک درنرم افزار matlab - مهندس برتر
آموزش نیاز های ((اصلی و فرعی)) مهندس مکانیک
جعبه ابزار مکانیک درنرم افزار matlab
پنج‌شنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 13:40 | نوشته شده به دست ایمان سودمند

برای استفاده از نرم افزار مطلب  جهت حل مسائل مقاومت مصالح ازقبیل : 

·        تحلیل تیر

·        تحلیل میله در بارمحوری

·        تحلیل پیچش

·        تحلیل کمانش

·        تنش ها

·        دایره مور و تنش ها

·        ابزار تبدیل واحد ها

 

اول باید ابزار Solid Mechanics را در فولدر MechWrks و یکی از درایو ها مثلا"  K  نصب کرد.

پس از اینکه نرم افزار مطلب را باز کردید در پنجره Comond Window  تایپ کنید cd k:\MechWrks وکلید اینتر را بزنید .

سپس تایپ کنید  mechanics و اجرا کنید. ابزار مکانیک ظاهر می شود. 

پنجره فرمان مطلب

 

 جعبه ابزار مکانیک  

ابزار تحلیل تیر ( Beam Analysis)

         

    با فعال کردن این گزینه در جعبه ابزا ر مکانیک پنجره اصلی ابزار تحلیل تیر باز می شود.

 

پنجره اصلی ابزار تحلیل تیر

 

          طول و تکیه گاهها (Length and Supports)

                  

   گزینه بالا در پنجره اصلی ابزار تحلیل تیر جهت انتخاب طول تیر و نوع تکیه گاهها  بکارمی رود.

 

طول و نوع تکیه گاهها

 

 

          بارهای خارجی (External Loads)

                  

                   روی گزینه (External Load ) درجعبه ابزار مکانیک کلیک نمایید . پنجره بارهای خارجی برروی تیر باز می شود بااستفاده از این پنجره

          بارهای متمرکز و گسترده و ممان های وارده بر تیر را می توان مشخص نمود.(Load Type)

 

پنجره بارهای وارده بر تیر

 

          سطح مقطع تیر (Cross – Section)

 

                   نوع ومشخصات سطح مقطع با استفاده از گزینه فوق مشخص می شود. به شکل های زیر توجه نمایید.

 

مقطع چهارگوش

 

مقطع گرد

 

مقطع I

 

سوراخ چهارگوش

 

مقطع سوراخ دایره

 

سطح مقطع u   شکل

 

سطح مقطع T  شکل

 

سطح مقطع C

 

          مواد (Material)

 

                   با استفاده از این گزینه نوع ماده تشکیل دهنده تیر و ضرایب صلبیت و ارتجاعی تعیین می گردد. و ضمنا"  یک جدول جستجو  look – up table

          در گزینه فوق موجود می باشد.

 

خواص مواد

 

 

جدول جستجوی خواص مواد

 

 

          تکیه گاهها و عکی العمل ها ( Supports and Reactions)

                  

                   با استفاده از این دگمه نرم افزار شرایط مرزی را ارزیابی نموده  و عکس العمل ها پیدا می کند.

 

 

          نیروی برشی و گشتاور خمشی ( Shear and Moment)

 

                   این گزینه باعث نمایش نمودارهای نیروهای برشی و گشتاور خمشی میشود.مقادیر تنش برشی و گشتاورخمشی هر سطح مقطع تیر با حرکت دادن         نشانگر ماوس به آن محل بدست می اید.

 

          خیز و شیب ( Slop and Deflection)

 

                   نمودارهای خیز و شیب توسط این گزینه محاسبه شده و نشان داده می شود. خیز و شیب درهر نقطه با استفاده از نشان گر ماوس بدست می آید.

 

          تنش های خمشی (Bending Stresses)

                  

          فعال سازی این گزینه سبب محاسبه و نمایش توزیع تنش های خمشی درسرتاسر ضخامت تیر می شود. یک پنجره فرعی تنش های نرمال و برشی  را نشان میدهد.          

 

کنترل نشانگر ماوس ( Cursor Control)

کنترل کننده نشانگر ماوس نیروی برشی و گشتاور خمشی و یا مقادیر شیب و خیز را درهر نقطه ای از تیر با یک کلیک ارزیابی می کند.

 

 

راهنما ( Help)

 

با استفاده از این گزینه راهنمای ابزار تحلیل تیر فعال می شود.

 

چاپ شکل ( Print Figure)

 

با استفاده از این گزینه می توان :

 

·        نودار تیر و بارهای اعمال شده

·        نمودار گشتاور

·        نمودار نیروی برشی

·        نمودار شیب

·        نمودار خیز

      را رسم نمود.

 

    دگمه ( Reset)

   با استفاده ازاین گزینه می توان اطلاعات وارد شاده پاک کرد و مساله ازاول طراحی نمود.

 

          دگمه ( Close Window)

          بااستفاده از این دگمه پنجره ابزار تحلیل تیر را می توان بست و به پنجره فرمان نرم افزار مطلب برگشت.

 

 

ابزار تحلیل میله دربارگذاری محوری

         

          در روی جعبه ابزار مکانیک روی گزینه Axail Analysis Tool   کلیک نمایید. ابزار تحلیل محوری باز می شود.

 

 

پنجره اصلی تحلیل محوری

 www.me-en.com

          طول و تکیه گاهها ( Length and Supports)

          با انتخاب این دگمه درابزار تحلیل محوری پنجره AXIAL Supports  فعال می شود. میتوان طول و قطر میله را در آن وارد کردو  نوع تکیه گاههای دو طرف را در آن مشخص نمود. با بکار بردن دگمه  Apply  اطلاعات انتخاب شده ذخیره میگردد.

 

 

طول و تکیه گاهها در ابزار تحلیل محوری

 

          بارگذاری های خارجی ( External Loads)

                   با انتخاب گزینه فوق در ابزار تحلیل محوری ابزار بارگذاری خارجی باز شده و با آن می توان هشت نوع بارگذاری ممکن محوری متمرکز و محوری گسترده را وارد کرد. ستون  Load Type  بطور پیش فرض روی نیروی متمرکز قرار دارد روی هرکدام از بارها کلیل نمایید می توان نوع بار را به گسترده تغییر داد.

پنجره بارگذاری های محوری خارجی

 

          میله باسطح مقطع غیر یکنواخت  (Non-Uniform Rods)

          چنانکه میله یکنواخت انتخاب نشده باشد از گزینه فوق درابزار تحلیل محوری گزینه Non – Uniform Rod  فعال می کنیم در این حالت طول پیش فرض 

          1 m   و قطر پیش فرض 0.1m   بدون تغییر باقی میماند.

 

بار محوری میله غیر یکنواخت

 

          در طول میله می توان قسمت های مستقیم  - توخالی لوله ای – مخروطی همگرا – مخروطی واگرا را انتخاب کرد. طول و قطرهای هر قسمت تا  8 مورد

         را می توان انتخاب و مشخص کرد.با کلیک روی دگمه Done  مشخصات محور ذخیره میگردد.

 

        ماده (Material)  

          برای تعیین مواد تشکیل دهنده وخواص مربوطه از گزینه  Material   استفاده می شود.

 

          تکیه گاهها و عکس العمل ها ( Supports Reactions)  

          با استفاده از این دگمه برنامه عکس العمل های تکیه گاهها را محاسبه کرده و و نیروهای عکس العمل در نمودار شفت به رنک قرمز نشان داد می شود.

 

         نیروهای داخلی و جابجایی ( Internal Force & Displacement)

با کلیک این دگمه نیروهای داخلی و جابجایی محوری در زیر نمودار شفت نشان داده می شوند. از نشانگر ماوس برای بدست آوردن نیروی داخلی و جابجایی هرنقطه از میله استفاده می شود.

 

تنش های محوری ( Axial Stresses)

این پنجره باعث محاسبه و نمایش تنش های محوری درسراسر محور می شود. تنش محوری و ضریب تنش بواسطه نا پیوستگی در شفت جایگزین نمودارهای نیروی داخلی و جابجایی می گردد.

توزیع تنش و ضریب تنش وابسته در هر نقطه بکمک نشانگر ماویس بدست میآید.

 

 

         

کنترل نشانگر ماوس ( Cursor Control)

کنترل کننده نشانگر ماوس نیروی داخلی وجابجایی  ویا توزیع نتش وضریب تنش را درهر نقطه ای ازمحور  با یک کلیک ارزیابی می کند.

 

کنترلهای نشانگر ماوس

 

راهنما ( Help)

راهنمای تحلیل محوری میباشد.

 

چاپ ( Print Figure)

با کلیک روی این گزینه موارد زیرین چاپ میگردد.

·        نمودار میله و بارهای اعمال شده روی آن

·        نمودار نیروهای داخلی

·        نمودار جابجایی

·        نمودار تنش

 

 

 

    دگمه ( Reset)

   با استفاده ازاین گزینه می توان اطلاعات وارد شاده پاک کرد و مساله ازاول طراحی نمود.

 

          دگمه ( Close Window)

          بااستفاده از این دگمه پنجره ابزار تحلیل تیر را می توان بست و به پنجره فرمان نرم افزار مطلب برگشت.

 

ابزار تحلیل پیچش ( Torsion Analysis Tool )

با انتخاب و کلیک دگمه فوق پنجره اصلی تحلیل پیجش باز می شود. ومسایل متداول بارگذاری پیچشی را می توان با آن حل کرد.

 

ابزار تحلیل پیچش

www.me-en.com 

          طول و تکبه گاهها ( Length and Supports)

          با انتخاب این گزینه پنجره  Torsional Supports   فعال می شود با استفاده از این پنجره می توان طول و قطر میله را مشخص نمود و نوع تکیه گاهارا

          نیز تعیین کرد.

 

پنجره پیچش برای طول تیر و شرایط انتهایی

 

          گشتاورهای خارجی ( External Torques )

          با این گزینه از ابزار تحلیل پیچش میتوان تا 8 نوع بارگذاری پیچشی  نقطه ای یا گسترده در مسئله انتخاب کرد. دکمه Done  سبب ذخیره شدن اطلاعات

          ورودی میشود.

گشتاورهای خارجی روی محور

 

          شفت های غیر یکنواخت ( Non – Uniform Shaft )

          با فشردن دگمه  Cross – Section   پنجره مربوطه باز می شود . با این پنجره می توان تا چهارنوع سطح مقطع وارد کرد.

·        قطعات مستقیم

·        قطعات مخروطی همگرا

·        قطعات مخروطی واگرا

·        شفت های تو خالی

 

کاربر باید طول و قطر هر مقطع و بارهای لازمه را وارد نماید. محورنهایی جمع این قطعات بوده و معادل با طول شفت خواهد بود.

با استفاده و کلیک دگمه Done   اطلاعات وارده ذخیره می شود.

 

شفت غیر یکنواخت

 

         

        ماده (Material)  

          برای تعیین مواد تشکیل دهنده وخواص مربوطه از گزینه  Material   استفاده می شود.

 

          تکیه گاهها و عکس العمل ها ( Supports Reactions)  

          با استفاده از این دگمه برنامه عکس العمل های تکیه گاهها را محاسبه کرده و و نیروهای عکس العمل در نمودار شفت به رنک قرمز نشان داد می شود.

 

          گشتاور و پیچش ( Torque and Twist )

          فشردن دگمه Torque and Twist سبب محاسبه گشتاور داخلی و زاویه پیچش ( برحسب رادیان ) درطول شفت میگردد. با استفاده از ماوس میتوان در

          هر نقطه از طول شفت گشتاور و زاویه پیچش را بدست آورد.

 

          تنش های پیچشی ( Tortional Stresses )

          این دگمه باعث محاسبه و نمایش ماگزیمم تنش های برشی در طول شفت می شود. تنش و ضریب تمرکز مربوطه با استفاده از ماوس در طول شفت مشخص

          میگردد.

 

          کنترل نشانگر ماوس ( Cursor Control)

کنترل کننده نشانگر ماوس در طول شفت تنش و ضریب تمرکز را نشان میدهد.

 

 

          راهنما ( Help)

راهنمای تحلیل پیچشی میباشد.

 

 

          چاپ ( Print Figure)

با کلیک روی این گزینه موارد زیرین چاپ میگردد.

·        نمودارشفت و بارهای اعمال شده

·        نمودار گشتاورداخلی

·        نمودار زاویه پیچش

·        نمودار ماگزیمم تنش

·        ضریب تمرکز تنش

 

 

    دگمه ( Reset)

   با استفاده ازاین گزینه می توان اطلاعات وارد شاده پاک کرد و مساله ازاول طراحی نمود.

 

          دگمه ( Close Window)

          بااستفاده از این دگمه پنجره ابزار تحلیل تیر را می توان بست و به پنجره فرمان نرم افزار مطلب برگشت.

 

 

تنش ها و ابزار دایره مور ( Mohr's Circle Tool )

تبدیل تنش و ابزار دایره مور جهت ومقدار  تنش های اصلی را همانند جهت و تنش های برشی برای هر مجموعه دلخواهی از تنش های قایم و برشی محاسبه نماید.

 

پنجره اصلی تنش ها و ابزار دایره مور

 

تنش های اعمال شده ( Applied Stresses)

با کلیک این دگمه تنش های اصلی اعمال شده روی المان جزیی نشان داده میشود.

 

تنش های اصلی ( Principal Stresses )

این دگمه تنش های اصلی و جهت آنها را مجاسبه نموده و یک المان جزیی چرخیده همراه با تنش های اصلی را نشان میدهد. ضمنا" این دگمه مقادیر عددی

ماگزیمم تنش برشی و تنش قایم میانگین و زاویه چرخش را درمحل های پنجره اصلی دایره مور نشان میدهد.

 

دایره مور ( Mohr's Circle )

با کلیک روی این گزینه دایره مور برای تنش های داده شده نشان داده می شود.

 

راهنما ( Help )

این دگمه راهنمای ابزار دایره مور را باز می کند.

 

چاپ ( print Figure ) 

 با کلیک این دگمه یک شکل Post Script  به همراه چهار نمودار و اطلاعات تنش های مساله ایجاد می شود.

 

    دگمه ( Reset)

   با استفاده ازاین گزینه می توان اطلاعات وارد شاده پاک کرد و مساله ازاول طراحی نمود.

 

          دگمه ( Close Window)

          بااستفاده از این دگمه پنجره ابزار تحلیل تیر را می توان بست و به پنجره فرمان نرم افزار مطلب برگشت.

 

 

ابزار تحلیل کمانش ( Bucling Column Tool ) 

با استفاده از این ابزار  بار محوری بحرانی روی یک ستون مورد ارزیابی قرار می گیرد. خواص مواد ِ سطح مقطع تکیه گاهها و طول ستون باید مشخص

شود.

ابزار تحلیل کمانش ستون

 

 خواص ماده تشکیل دهنده  ( Material Properties )

خواص ماده توسط این گزینه مشخص می شود.

 

سطح مقطع ( Cross – Section )

تعیین سطح مقطع عین تعیین سطح مقطع برای تحلیل تیر میباشد.

 

محاسبه بار بحرانی ( Calculate Critical Load )

پس از مشخص شدن ستون  دکمه فوق بار بحرانی کمانش را محاسبه نموده وآنرا روی نمودارهای گشتاور خمشی و کمانش ابزار تحلیل کمانش نشان

میدهد.

 

راهنما ( Help )

این دگمه راهنمای تحلیل کمانش را باز می کند.

 چاپ ( print Figure ) 

 با کلیک این دگمه یک کپی از پنجره اصلی تحلیل کمانش ایجاد می شود. 

 

دگمه ( Reset)

   با استفاده ازاین گزینه می توان اطلاعات وارد شاده پاک کرد و مساله ازاول طراحی نمود.

 

دگمه ( Close Window)

          بااستفاده از این دگمه پنجره ابزار تحلیل تیر را می توان بست و به پنجره فرمان نرم افزار مطلب برگشت.

 

ابزار تبدیل واحدها ( Unirt Conversion Tool )

با این ابزار می توان واحدهای مهندسی دوسیستم متریک و انگلیسی را بهم تبدیل کرد.
 

ابزار تبدیل واحدها )


چاپ این مطلب: کلیک کنید

(0 لایک)
نظرات (2)
پنج‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 01:55
سلام خسته نباشید.میشه من رو کمک کنید تحلیل یک تیر رو با نرم افزار مطلب از کجا شروع باید کرد . میشه راه بندازیم بگید چجور میشه شروع کرد تحلیل تیر با مطلب رو.
من نفهمیدم این توضیحات رو آخه عکسا همه بسته بودن
امتیاز: 0 0
دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 10:42
قربون تو.خیلی جالب و جذاب بود
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
 
تقویم
آذر 1396
شیدسچپج
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
آمار
بازدیدکنندگان : 918634